بایگانی

صلواتعلی نجاتی- سمت: مسئول بایگانی

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

حفظ ونگهداری نامه ها، اوراق ، اسناد ومدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی وتهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.

پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور مقام مافوق.

تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق.