انبار

مهدی توحیدی پیام- سمت: مسئول انبار

نمونه وظایف و مسئولیت ها:

تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی آنها

رسیدگی موجودی انبار و صورت برداری از کالاهای موجود در انبار و نظارت در ورود و خروج لوازم و اجناس و کالاها و همچنین امضاء کلیه اسناد مربوط

نظارت بر تمامی فعالیت ها و اجرای کامل مقررات مالی و انبارداری در انبار های تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت نظارت