حسابداری

مرزبان حیدری

سمت: رئیس حسابداری

سمیرا صفری

سمت: مسئول دریافت و پرداخت و حسابدار

شماره تماس: 38162019-083

 

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه وانتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ،اعتبارات و تعهدات ودفتر کل.

تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسا بهای مربوط به منظور رفع اختلاف.

رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها واسناد ومدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین ومقررات مالی.

انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقررو امضای آنها.

راهنمایی وکنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها وبررسی صورت حسابهای تنظیم شده .