اعضاء شورا

- دکتر محمدباقر شمسی: ریاست دانشکده

- جناب آقای بیژن صبور: معاون آموزشی دانشکده

- دکتر سوده شهسواری: مسئول تحصیلات تکمیلی

-دکتر یحیی صفری: مدیر پژوهشی دانشکده

-دکتر نصراله سهرابی: نماینده گروه علوم آزمایشگاهی

-دکتر احسان خدامرادی: نماینده گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای

-دکتر علی محمدی: نماینده گروه فناوری اطلاعات سلامت

-سرکار خانم فرشته جلالوندی: نماینده گروه اتاق عمل