کارشناس امور پژوهشی

آقای سعید فتحی

مدرک تحصیلی: کارشناس اپتومتری

سمت: کارشناس امور پژوهشی

پست الکترونیکی: s.fathi.opt@gmail.com

تلفن: 08318264165

آدرس: کرمانشاه، میدان ایثار، ابتدای دولت آباد، دانشکده پیراپزشکی، مدیریت پژوهش