اعضاء شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

درجه علمی/سمت

مدرک تحصیلی

 1 دکتر محمدباقر شمسی  هیأت علمی/ریاست دانشکده دکترای فیزیوتراپی

1

دکتر یحیی صفری

هیأت علمی/دانشیار

دکترای مدیریت برنامه ریزی

2

بیژن صبور

هیأت علمی/معاون آموزشی/مربی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

3

دکتر نصراله سهرابی

هیأت علمی/مدیر گروه علوم آزمایشگاهی/استادیار

دکترای باکتری شناسی پزشکی

4

دکتر محسن ژاله

هیأت علمی/استادیار

دکترای علوم تشریح

5

دکتر سوده شهسواری

هیأت علمی/استادیار

دکترای آمار زیستی

6

دکتر علی محمدی

هیأت علمی/مدیرگروه فناوری اطلاعات/استادیار

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

7

دکتر احسان خدامرادی

هیأت علمی/مدیر گروه رادیولوژی و پزشکی هسته ای استادیار

دکترای فیزیک پزشکی

8

محمدرسول توحیدنیا

هیأت علمی/مربی

کارشناس ارشد رادیولوژی

9

رضا پورمیرزا

هیأت علمی/مربی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

10

رسول کاویان نژاد

هیأت علمی/مدیرگروه هوشبری/مربی

کارشناس ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

11

فرشته جلالوندی

هیأت علمی/مدیر گروه اتاق عمل/مربی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری

12

سمیرا فتاحی

هیأت علمی/مربی

کارشناس ارشد آموزش پرستاری