اعضا شورای پژوهشی

اعضای شورای پژوهشی دانشکده :

 • رییس دانشکده: دکتر محمدباقر شمسی 
 • معاون آموزشی: آقای بیژن صبور
 • مدیر پژوهشی:دکتر یحیی صفری
 • دکتر احسان خدامرادی
 • دکتر محسن ژاله
 • دکتر علی محمدی
 • دکتر نصراله سهرابی
 • دکتر سوده شهسواری
 • دکتر رضا پورمیرزا
 • آقای رسول کاویان نژاد
 • آقای محمدرسول توحیدنیا
 • خانم فرشته جلالوندی
 • خانم سمیرا فتاحی