مدیریت پژوهشی

 

دکتر یحیی صفری : دکترای مدیریت برنامه ریزی

سمت: عضو هیا ت علمی و مدیر پژوهشی

 

دکتر یحیی صفری دانشیار عضو هیأت علمی دانشکده پیراپزشکی، دارای دکترای تخصصی(Ph.D ) در رشته مطالعات برنامه ریزی درسی از دانشگاه شیراز، تألیف و ترجمه 3 کتاب، چاپ بیش از 60 مقاله علمی-پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی، مجری بیش از 50 طرح پژوهشی مصوب، دارای سوابق اجرایی: رئیس دانشکده بهداشت، معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی، عضو هیأت رییسه و شورای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، عضو انجمن برنامه ریزی درسی ایران، مدیر مسئول مجله انگلیسی زبان Educational research in medical sciences ، استاد راهنما و مشاور بیش از 40 پایان نامه دانشجویی، پژوهشگر برتر سال های 1391، 1392، 1393، 1394 و  1395دانشکده پیراپزشکی و دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، استاد نمونه سال 1394 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه.