ریاست دانشکده

c

 

نام و نام خانوادگی: دکتر محمدباقر  شمسی (دکترای تخصصی فیزیوتراپی)

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس دانشکده

رزومه(CV): cv

پست الکترونیک: Mshamsi@kums.ac.ir

شماره تماس: 08338279697

آدرس: میدان ایثار- بلوار دولت آباد- دانشکده پیراپزشکی