نظام رده بندی مجموعه منابع کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و پرستاری ومامایی

نظام رده بندی مجموعه منابع  کتابخانه دانشکده پیراپزشکی و پرستاری ومامایی

مجموعه منابع پزشکی کتابخانه بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا(NLM) و منابع غیر پزشکی بر اساس نظام رده بندی کتابخانه ملی کنگره آمریکا (LC)می باشد شود.رده بندی (NLM) دارای ۳۵ رده اصلی است که به دو دسته علوم پایه پزشکی (QS-QZ ) و علوم بالینی پزشکی (W- WZ ) تقسیم می شود.

 درحال حاضر کلیه کتاب های فارسی و غیرفارسی کتابخانهبر اساس این رده ها، کدگذاری شده و در قفسه های کتابخانه چیده می شوند.

کتابها شامل موضوعات: روانشناسی، اسلام، مدیریت، آموزش، روش تحقیق . کامپیوتر. جامعه شناسی . زبان انگلیسی . ادبیات . ....... و کلیه مباحث پزشکی می باشد.

مهمترین موضوعات کتابخانه عبارتند از:

۱.پرستاری

۲. مامایی

3. فوریت های پزشکی

3. هوشبری

4. علوم آزمایشگاهی

5. اتاق عمل

6. فناوری اطلاعات سلامت

7. رادیولوژی

8. پزشکی هسته ای

راهنمای ردیف های کتابخانه:


راهنمای ردیف 1-1 راهنمای ردیف 1-1

 

 

 

راهنمای ردیف 1-4 راهنمای ردیف 1-4

 

 

راهنمای ردیف 6 راهنمای ردیف 6