واحد فناوری اطلاعات دانشکده پیراپزشکی

 د

نام و نام خانوادگی : مهندس محمد حسین پوراسد

سمت : مسئول واحد  IT و شبکه دانشکده  پیراپزشکی

پست الکترونیکی : Pourasad.mh@gmail.com

رزومه (CV) :