طرح درس

   

فرمت طرح درسفرمت طرح درس

اخلاق حرفه ای رادیولوژیاخلاق حرفه ای رادیولوژی-آقای صبور- 96-95


فیزیک عمومی رادیولوژی-خانم دکتر باقریفیزیک عمومی-خانم دکتر باقری-نیمسال اول 96-95

آمارآمار-خانم دکتر شهسواری-نیمسال اول96-95

رادیوبیولوژی-آزمون فر-نیمسال اول 96-95رادیوبیولوژی-آقای آزمون فر-نیمسال اول 96-95
مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکیمراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی-آقای توحیدنیا-نیمسال اول96-95

روش های پرتونگاری2-توحیدنیا-نیمسال اول 96-95روش های پرتونگاری2-آقای توحیدنیا-نیمسال اول 96-95

رادیولوژی سونولوژی الکترولوژی در مامایی و زنان-توحیدنیا- نیمسال اول96-95رادیولوژی سونولوژی الکترولوژی در مامایی و زنان-آقای توحیدنیا- نیمسال اول96-95

ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی-توحیدنیا-نیمسال اول 96-95ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی-آقای توحیدنیا-نیمسال اول 96-95

طرح درس CTتکنیک پیوسته-توحیدنیا-نیمسال اول 96-95طرح درس CTتکنیک پیوسته-آقای توحیدنیا-نیمسال اول 96-95

آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا-توحیدنیا-نیمسال اول 96-95آشنایی با ساختمان و ویژگی های مواد کنتراست زا-آقای توحیدنیا-نیمسال اول 96-95

کارآموزی 1کارآموزی 1
 
کارآموزی 2کارآموزی 2

کارآموزی 3کارآموزی 3

کارآموزی 4کارآموزی 4

روش های پرتونگاری 1روش های پرتونگاری 1

روش های پرتونگاری 3روش های پرتونگاری 3

روش های پرتونگاری تخصصیروش های پرتونگاری تخصصی

کارآموزی در عرصه 1 CT scanکارآموزی در عرصه 1 CT scan

کارآموزی در عرصه 2 MRIکارآموزی در عرصه 2 MRI

کارآموزی د رعرصه 3 (روش های پرتونگار ی اختصاصی)کارآموزی د رعرصه 3 (روش های پرتونگار ی اختصاصی)

کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی)کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی)

اصول فیزیکی تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های ترموگرافیاصول فیزیکی تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های ترموگرافی

طرح درس اصول فیزیکی سی تی 94طرح درس اصول فیزیکی سی تی 94

طرح درس بیماری های داخلی 95-94طرح درس بیماری های داخلی 95-94

طرح درس تکنیک های MRIطرح درس تکنیک های MRI

طرح درس دزیمتری ناپیوستهطرح درس دزیمتری ناپیوسته

طرح درس دزیمتریطرح درس دزیمتری

طرح درس کاربرد رایانه در تصویربرداریطرح درس کاربرد رایانه در تصویربرداری