طرح درس

نیمسال اول نیمسال دوم
دکتر محمدباقر شمسی  دکتر محمدباقر شمسی

طرح درس توانبخشی1-97-96طرح درس توانبخشی

طرح درس ارتوپدیطرح درس ارتوپدی
 
 محمدرسول توحیدنیا محمدرسول توحیدنیا
 

فیزیک رادیولوژی تشخیصی 1-آقای توحیدنیافیزیک رادیولوژی تشخیصی 1

مراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی-آقای توحیدنیامراقبت از بیمار در بخش تصویربرداری پزشکی

روشهای پرتونگاری 2-آقای توحیدنیاروشهای پرتونگاری 2

ثبت و نمایش تصاویر در پزشکی-آقای توحیدنیاثبت و نمایش تصاویر در پزشکی

اصول فیزیکی تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های ترموگرافی

اصول فیزیکی تکنیک ها و جنبه های بالینی سیستم های ترموگرافی

سی تی - آقای توحیدنیاسی تی اسکن

روش های پرتونگاری 1 روش های پرتونگاری 1

آشنایی با ساختمان و ویژگی کنتراست زا در تصویربرداری-آقای توحیدنیاآشنایی با ساختمان و ویژگی مواد کنتراست زا در تصویربرداری پزشکی

روش های پرتونگاری 3 روش های پرتونگاری 3
طرح درس تکنیک های MRI طرح درس تکنیک های MRI
طرح درس دزیمتری ناپیوسته طرح درس دزیمتری ناپیوسته
روش های پرتونگاری تخصصی

روش های پرتونگاری تخصصی

 

 

 

 

اخلاق پزشکی و... 2-97-96 -آقای توحیدنیااخلاق پزشکی و... 
 دکتر باقری دکتر باقری

طرح درس فیزیک-رادیولوژی1-97-96طرح درس فیزیک-رادیولوژی

طرح درس زیست شناسی-رادیولوژی1-97-96طرح درس زیست شناسی

طرح درس فیزیک-پزشکی هسته ای1-97-96طرح درس فیزیک-پزشکی هسته ای
 
 رسول آزمونفر رسول آزمونفر

فیزیک عمومی-آقای آزمونفرفیزیک عمومی

رادیوبیولوژی-آقای آزمونفررادیوبیولوژی

طرح درس فیزیک رادیولوژی تشخیصی(1)-آقای آزمونفر1-97-96طرح درس فیزیک رادیولوژی تشخیصی(1)
رادیوبیولوژی 2-97-96 -آقای آزمونفر رادیوبیولوژی
 فاطمه امیری فاطمه امیری

سی تی اسکن- خانم امیری سی تی اسکن

طرح درس فیزیک پرتونگاری تشخیصی(2)-1-97-96 طرح درس فیزیک پرتونگاری تشخیصی(2)
 
 
کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی) کارآموزی در عرصه 4 (سونوگرافی پزشکی)
کارآموزی در عرصه 2 MRI کارآموزی در عرصه 2 MRI
کارآموزی 4 کارآموزی 4
کارآموزی در عرصه 1 CT scan کارآموزی در عرصه 1 CT scan

کارآموزی 3 کارآموزی 3
کارآموزی 2 کارآموزی 2
کارآموزی 1 کارآموزی 1

 
فرمت طرح درس فرمت طرح درس