اعضای هیات علمی

     

   

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمدرسول توحیدنیا

تکنولوژی رادیولوژی

کارشناسی ارشد

 

توحیدنیا

 
1

آدرس ایمیل :

Mtohid nia@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمدباقر شمسی

فیزیوتراپی

Ph .d

 


سی وی دکتر شمسیسی وی دکتر شمسی

 
1

آدرس ایمیل :

 Mbshamsi@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

رسول آزمون فر

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

کارشناسی ارشد

 

آقای آزمونفرآقای آزمونفر

 
1

آدرس ایمیل :

Azmoonfar@live.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

یحیی صفری

 مدیریت آموزشی

Ph .dدکتر صفریدکتر صفری


 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

احسان خدامرادی

فیزیک پزشکی

Ph .d

 

سی وی آقای خدامرادیسی وی آقای خدامرادی

 
1

آدرس ایمیل :

Eh-medph@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

صغری باقری

بیوفیزیک

Ph .d

 

 
1

آدرس ایمیل :

Sbagheri780@ut.ac.ir