اعضای هیات علمی

     

   

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمدرسول توحیدنیا

تکنولوژی رادیولوژی

کارشناسی ارشد

 

سی وی توحیدنیا

 
1

آدرس ایمیل :

Mtohid nia@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمدباقر شمسی

فیزیوتراپی

Ph .d

cv dr. shamsli1

آدرس ایمیل :

 Mbshamsi@kums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

رسول آزمون فر

رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی

کارشناسی ارشد

 

آقای آزمونفر

 
1

آدرس ایمیل :

Azmoonfar@live.com

 

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

احسان خدامرادی

فیزیک پزشکی

Ph .d

سی وی خدامرادی

 

   

 
1

آدرس ایمیل :

Eh-medph@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مقطع

CV

عکس

 فاطمه امیری

فیزیک پزشکی کارشناسی ارشد

 
سی وی فاطمه امیری

 فاطمه امیری

آدرس الکترونیکی: