اعضای هیئت علمی

  

   

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

فرشته جلالوندی

کارشناسی ارشد

آموزش پرستاری داخلی و جراحی


جلالوندی

 
1

آدرس ایمیل :

fjalalvandi@kums.ac.ir 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمود فخری

کارشناسی ارشد

آموزش مدیریت خدمات پرستاری


فخری

 
1

آدرس ایمیل :

Mahmud43-fakhri@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

CV عکس

اتاق عمل
کارشناسی ارشد
سی وی نصرتی
آقای نصرتی

Email:

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

CV

عکس

Email:

 

عکس

Cv

آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

نام و نام خانوادگی

Email: