اعضای هیئت علمی

  

 نام و نام خانوادگی 

 رشته تحصیلی

 آخرین مدرک تحصیلی

 cv 

 عکس 

 سمیرا فتاحی

 آموزش پرستاری

 کارشناسی ارشد

 cv خانم فتاحی

 عکس خانم فتاحی

آدرس ایمیل:

 S-fatahi20@yahoo.com

   

 نام و نام خانوادگی 

  رشته تحصیلی

 آخرین مدرک تحصیلی

 cv

 عکس

 آتوسا افسری

 کارشناسی ارشد

 آموزش پرستاری

 cv آتوسا افسری

 

آدرس ایمیل:

 Afsariatousa1@gmail.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

فرشته جلالوندی

آموزش پرستاری داخلی و جراحی

کارشناسی ارشد


جلالوندی

 
1

آدرس ایمیل :

fjalalvandi@kums.ac.ir 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محمود فخری

آموزش مدیریت خدمات پرستاری

کارشناسی ارشد


فخری

 
1

آدرس ایمیل :

Mahmud43-fakhri@yahoo.com

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

پریسا ریزه وندی

آموزش پرستاری
کارشناسی ارشد
سی وی خانم ریزه وندی


 
 

عکس خانم ریزه وندی  

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

سهراب نصرتی

اتاق عمل کارشناسی ارشد
 
cv nosrati 
 سهراب نصرتی