مدیرگروه

picture

دکتر احسان خدامرادی: دکترای فیزیک پزشکی

سمت : عضو هیات علمی، عضو شورای پژوهشی و مدیرگروه پزشکی هسته ای دانشکده.