اعضای هیات علمی

  

  

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

بابک نظری

پزشکی هسته ای

Ph .d

 

 

 صغری باقری بیوفیزیکی Ph.d
cv
 
صغری باقری  
یحیی صفری برنامه ریزی درسی  Ph.d  
 
سی وی یحیی صفری
 عکس دکتر صفری
 صالح صالحی ذهابی فیزیک پزشکی Ph.D   
سی وی دکتر صالحی ذهابی
 صالحی ذهابی  

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

شکوه صادقی

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد


صادقی

 
1

آدرس ایمیل :

 ssadeghi@kums.ac.ir