اعضای هیات علمی

  

  

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

بابک نظری

پزشکی هسته ای

Ph .d

 

 

 صغری باقری بیوفیزیکی Ph.d
cv
 
صغری باقری  
یحیی صفری برنامه ریزی درسی  Ph.d  
cv dr safari
 عکس دکتر صفری
 صالح صالحی ذهابی فیزیک پزشکی Ph.D   
سی وی دکتر صالحی ذهابی
 صالحی ذهابی  

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

شکوه صادقی

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد


صادقی

 
1

آدرس ایمیل :

 ssadeghi@kums.ac.ir