اعضای هیات علمی

  

  

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

بابک نظری

پزشکی هسته ای

Ph .d

 

 

آدرس ایمیل :

 

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

شکوه صادقی

جامعه شناسی

کارشناسی ارشد


صادقی
 

 
1

آدرس ایمیل :

 ssadeghi@kums.ac.ir