طرح درس


فرمت طرح درس فرمت طرح درس


نیمسال اول98-97 نیمسال دوم98-97
 فوریتهای پزشکی-نادری پور فوریتهای پزشکی-نادری پور
 احیای قلبی ریوی پیشرفته-ناپیوسته-نادری پور احیای قلبی ریوی پیشرفته-ناپیوسته-نادری پور  
 فوریتهای داخلی (1)-قلب-نادری پور فوریتهای داخلی (1)-قلب-نادری پور  
 ریکاوری اتاق عمل-پیوسته-نادری پور ریکاوری اتاق عمل-پیوسته-نادری پور  
 ریکاوری اتاق عمل-ناپیوسته-نادری پور ریکاوری اتاق عمل-ناپیوسته-نادری پور  
 فوریتهای داخلی پیشرفته(2)-نادری پور فوریتهای داخلی پیشرفته(2)-نادری پور  
 نشانه شناسی فوریتهای پزشکی-نادری پور نشانه شناسی فوریتهای پزشکی-نادری پور  
 نشانه شناسی هوشبری-نادری پور نشانه شناسی هوشبری-نادری پور  
 فوریتهای محیطی فوریتهای محیطی

 تروما(1)-گودرزی تروما(1)-گودرزی  
 احیای پایه -گودرزی احیای پایه -گودرزی  
 اورژانس های محیطی--گودرزی اورژانس های محیطی-گودرزی  
 نشانه شناسی فوریت های پزشکی-صبور نشانه شناسی فوریت های پزشکی-صبور
 
 بیماری شناسی اختصاصی1-صبور بیماری شناسی اختصاصی1-صبور  
 کمک های اولیه-داروسازی-صبور کمک های اولیه-داروسازی-صبور  
 فوریت های داخلی1- صبور فوریت های داخلی1- صبور  
 بیماری شناسی-آقای صبور بیماری شناسی-آقای صبور
 
 شناخت بیماریها-صبور شناخت بیماریها-صبور  
 طرح درس نشانه شناسی رشته کاردانی فوریت-پورمیرزا طرح درس نشانه شناسی رشته کاردانی فوریت-پورمیرزا
 
 نشانه شناسی-کارشناسی هوشبری-پورمیرزا نشانه شناسی-کارشناسی هوشبری-پورمیرزا  
 طرح درس ترومای(1)-کاردانی فوریت-پورمیرزا طرح درس ترومای(1)-کاردانی فوریت-پورمیرزا  
 طرح درس جدید جابجایی و حمل مصدوم-پورمیرزا طرح درس جدید جابجایی و حمل مصدوم-پورمیرزا  
 طرح درس ریکاوری اتاق عمل-پیوسته-پورمیرزا طرح درس ریکاوری اتاق عمل-پیوسته-پورمیرزا