طرح درس
نیمسال اول
نیمسال دوم
  بیژن صبور بیژن صبور 


اخلاق حرفه ای 2-97-96 -آقای صبور اخلاق حرفه ای
 ارسلان نادری پور ارسلان نادری پور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گودرزی گودرزی
 

 

 

 

 

 

امداد و کمکهای اولیه.. 2-97-96- آقای گودرزی امداد و کمکهای اولیه
 رضا پورمیرزا رضا پورمیرزا
 
طرح درس نشانه شناسی-کارشناسی فوریتها طرح درس نشانه شناسی-کارشناسی فوریتها طرح درس تروما-کارشناسی فوریتها طرح درس تروما-کارشناسی فوریتها