طرح درسفرمت طرح درسفرمت طرح درس

 نیمسال اول
 نیمسال دوم
 
فوریت های داخلی 1-اورژانس های قلبیفوریت های داخلی 1-اورژانس های قلبی آقای نادری پور95-94
 
طرح درس اخلاق حرفه ای نیمسال دوم 95-94 اخلاق حرفه ای آقای صبور  95-94
 
نشانه شناسی و معاینات بدنینشانه شناسی و معاینات بدنی آقای پورمیرزاکلهری95-94
 
طرح درس بیماری های داخلی نیمسال دوم 95-94 بیماری های داخلی آقای صبور 95-94
 
طرح درس فوریت های پزشکی نیمسال اول 95-94 فوریت های پزشکی آقای نادری پور95-94
 
طرح درس آشنایی با سازمان های امدادی نیمسال دوم 95-94آشنایی با سازمان های امدادی آقای نادری پور 95-94
 

احیاء پایه قلبی ریوی آقای گودرزیاحیاء پایه قلبی ریوی آقای گودرزی-96-95

 
طرح درس اصول فنون و مراقبت ها نیمسال دوم 95-94 اصول فنون و مراقبت ها آقای نادری پور 95-94
 
اورژانس های محیطی آقای گودرزیاورژانس های محیطی آقای گودرزی-96-95


 
طرح درس فوریت های داخلی 2 نیمسال دوم 95-94 فوریت های داخلی 2آقای نادری پور 95-94
 
فوریت های محیطی آقای گودرزیفوریت های محیطی آقای گودرزی-96-95


 
طرح درس احیاء قلبی ریوی پیشرفته نیمسال دوم 95-94 احیاء قلبی ریوی پیشرفته آقای نادری پور  95-94
 

تروما1 آقای گودرزیتروما1 آقای گودرزی-96-95

 
طرح درس تروما 2 نیمسال دوم 95-94 تروما 2آقای نادری پور95-94
 
طرح درس سلامت تکنسین نیمسال اول 95-94 سلامت تکنسین آقایان پورمیرزاکلهری و نادری پور 95-94
 
طرح درس فوریت های داخلی پیشرفته1 نیمسال دوم 95-94 فوریت های داخلی پیشرفته1 آقای نادری پور 95-94
 
طرح درس ساختار اورژانس نیمسال اول 95-94 ساختار اورژانس آقای پورمیرزاکلهری 95-94
 

 

 
طرح درس نشانه شناسی و معاینات بدنی نیمسال دوم 95-94 نشانه شناسی و معاینات بدنی آقای نادری پور95-94
 
طرح درس فوریت داخلی 1 صبور نیمسال اول 96-95 فوریت داخلی 1اقای صبور 96-95
 
طرح درس ترومای پیشرفته نیمسال دوم 95-94 ترومای پیشرفته آقای پورمیرزاکلهری  95-94
 
طرح درس شناخت بیماری ها96-95 شناخت بیماریها اقای صبور 96-95
 
طرح درس فوریت های پزشکی در شرایط خاصطرح درس فوریت های پزشکی در شرایط خاص آقای-پورمیرزاکلهری
 
آمار زیستی و روش تحقیق فوریت هاآمار زیستی و روش تحقیق فوریت ها-خانم دکتر شهسواری-96-95


طرح درس فوریت های پزشکی در بلایاطرح درس فوریت های پزشکی در بلایا-آقای پورمیرزاکلهری


طرح درس جدید جابجایی و حمل مصدوم کارشناسی 94طرح درس جدید جابجایی و حمل مصدوم -اقای پورمیرزاکلهری کارشناسی 94