مدیرگروه

عکس آقای صبور

بیژن صبور : کارشناس ارشد آموزش پرستاری گرایش آموزش داخلی جراحی.

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه فوریت های پزشکی

EMAIL :BIGAN_SABOUR@YAHOO.COM


سوابق علمی مدیر گروه فوریتهای پزشکیسوابق علمی-پژوهشی مدیر گروه