مدیرگروه


31563

 

نصراله سهرابی: دکترای باکتری شناسی پزشکی

سمت : عضو هیات علمی و مدیر گروه علوم آزمایشگاهی

آدرس ایمیل:

  na.sohrabi@gmail.com


سی وی دکتر سهرابی 
سوابق علمی -پژوهشی مدیر گروه