اعضای هیات علمی

   

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

داریوش پورمند

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد


پورمند
 

 
1

آدرس ایمیل :

pourmand-d@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

نصراله سهرابی

باکتری شناسی پزشکی

Ph .d


سهرابی
 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محسن ژاله

آناتومی

Ph .d


سی وی دکتر ژالهسی وی دکتر ژاله
 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کامران سلیمی

انگل شناسی

کارشناسی ارشد

 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محی الدین برزگر

خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون

کارشناسی ارشد

 

برزگر

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

آمنه غفاری نیا

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

 

 
1

آدرس ایمیل :