اعضای هیات علمی

   

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

داریوش پورمند

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد


پورمند

 
1

آدرس ایمیل :

pourmand-d@yahoo.com

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

نصراله سهرابی

باکتری شناسی پزشکی

Ph .d


سهرابی

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

محسن ژاله

آناتومی

Ph .d


سی وی دکتر ژاله سی وی دکتر ژاله

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

کامران سلیمی

انگل شناسی

کارشناسی ارشد


سی وی

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی ملکی

هماتولوژی

ph.D
سی وی دکتر علی ملکی

 

 

 
عکس دکتر ملکی  

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

آمنه غفاری نیا

ایمونولوژی

کارشناسی ارشد

 

cv خانم غفاری نیا

 
1

آدرس ایمیل :