کارشناسان

عصمت رشیدی تبار: کارشناس آزمایشگاه

محبوب کاشانی: کارشناس  آزمایشگاه

رامین خشنودی: کارشناس آزمایشگاه

شکوفه بخشی: کارشناس آزمایشگاه

شهریار عظیمی: کارشناس آزمایشگاه

شهناز محمدی: کارشناس آزمایشگاه

ژاله دزفولی منش: کارشناس آزمایشگاه