طرح درس

 

فرمت طرح درس فرمت طرح درس

 نیمسال اول نیمسال دوم
دکتر علی محمدی  دکتر علی محمدی
 

کدگذاری مرگ و میر  2-97-96-دکتر محمدی کدگذاری مرگ و میر

سیستم های رایج طبقه بندی بیمار و... 2-97-96- دکتر محمدی سیستم های رایج طبقه بندی بیمار

پرونده الکترونیک 2-97-96-دکتر محمدی پرونده الکترونیک

دکتر سوده شهسواری  دکتر سوده شهسواری

طرح درس دکتر شهسواری4طرح درس دکتر شهسواری4

طرح درس دکتر شهسواری3 طرح درس دکتر شهسواری3

طرح درس دکتر شهسواری2 طرح درس دکتر شهسواری

طرح درس دکتر شهسواری1 طرح درس دکتر شهسواری

 

 

 

 

 

آمار استنباطی2-97-96 -دکتر شهسواری آمار استنباطی2-97-96
دکتر معصومه عباسی  دکتر معصومه عباسی
 ساختمان داده ها 2-97-96 -دکتر عباسی ساختمان داده ها
 خانم شیوا کریمی خانم شیوا کریمی

طرح درس خانم کریمی8 طرح درس خانم کریمی8

طرح درس خانم کریمی7 طرح درس خانم کریمی7

طرح درس خانم کریمی6 طرح درس خانم کریمی6

طرح درس خانم کریمی5 طرح درس خانم کریمی5

طرح درس خانم کریمی4 طرح درس خانم کریمی4

طرح درس خانم کریمی3 طرح درس خانم کریمی3

طرح درس خانم کریمی2طرح درس خانم کریمی2

طرح درس خانم کریمی1 طرح درس خانم کریمی1 

فناوری(3)- 2-97-96 -خانم کریمی فناوری(3)

رادیولوژی T -خانم کریمی 2-97-96 رادیولوژی T

رادیولوژی A - خانم کریمی 2-97-96 رادیولوژی A

زبان آی تی(2)  2-97-96 - خانم کریمی زبان آی تی(2)

96-97-2 - انفورماتیک (2)خانم کریمی  انفورماتیک (2)

96-97-2 - خانم کریمی2 96-97-2 - خانم کریمی2

96-97-2 - خانم کریمی 96-97-2 - خانم کریمی

 

طرح درس اطفال و نوزادان1-97-96 طرح درس اطفال و نوزادان1-97-96

طرح درس مدیریت اطلاعات سلامت(2)1-97-96 طرح درس مدیریت اطلاعات سلامت(2)1-97-96

طرح درس سیستمهای طبقه بندی تخصصی و...1-97-96 طرح درس سیستمهای طبقه بندی تخصصی و...1-97-96

سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(1)1-97-96 سیستم های رایج طبقه بندی بیماریها و اقدامات پزشکی(1)1-97-96

طرح درس روش تحقیق1-97-96 طرح درس روش تحقیق1-97-96