مدیرگروه

 

علی محمدی: دکترای مدیریت اطلاعات سلامت 

سمت:عضو هیئت علمی و مدیر گروه فناوری اطلاعات سلامت

Email:a.mohammadi@kums.ac.ir