اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

Ph .d


محمدی

 
1

آدرس ایمیل :

a.mohammadi@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

سوده شهسواری

آمار زیستی

Ph .d


سی وی سوده شهسواری

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

 

 آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

 شیوا کریمی

انفورماتیک پزشکی

Mcs  
سی وی خانم کریمی-جدید
 

عکس خانم کریمی  

آدرس ایمیل :

 shiva.karimi.gorgani@gmail.com

 

 

 نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی
آخرین مدرک تحصیلی
cv عکس

دکتر معصومه عباسی

انفورماتیک پزشکی

phd

cv dr. abbasi

عکس دکتر عباسی

آدرس ایمیل: