اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

Ph .d


محمدی

 
1

آدرس ایمیل :

a.mohammadi@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

معصومه عباسی               انفورماتیک پزشکی PhD


 

 

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

شیوا کریمی  انفورماتیک پزشکی کارشناسی ارشد

 
شیوا کریمی 

آدرس ایمیل :

 

 

 

 

 

 سی وی خانم سوده شهسواری 

11