اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

علی محمدی

مدیریت اطلاعات سلامت

Ph .d


محمدی
 

 
1

آدرس ایمیل :

a.mohammadi@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

سوده شهسواری

آمار زیستی

Ph .d


سی وی سوده شهسواری
 

 
1

آدرس ایمیل :

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

نسیم اصلانی

فناوری اطلاعات سلامت

کارشناسی ارشد

 

 
1

آدرس ایمیل :

 

 

 

 

 

 سی وی خانم سوده شهسواری 

11