طرح درس

 

فرمت طرح درس فرمت طرح درس
   
نیمسال اول نیمسال دوم
 رسول کاویان نژاد رسول کاویان نژاد
                      
 

طرح درس زبان تخصصی-آقای کاویان نژاد  زبان تخصصی
تجهیزات بیهوشی 2-97-96 -آقای کاویان نژاد تجهیزات بیهوشی  

 ابراهیم عزتی ابراهیم عزتی
 

طرح درس اداره درد- آقای عزتی  اداره درد

 ندا خالدیان ندا خالدیان
 -  طرح درس- خانم خالدیان  بیهوشی(1)