مدیرگروه

 sfdsf

رسول کاویان نژاد: کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

سمت : عضو هیات علمی ومدیر گروه بیهوشی.  

r.kaviannezhad@kums.ac.ir


سوابق علمی مدیر گروه هوشبری سوابق علمی -پژوهشی مدیر گروه