مدیرگروه

رسول کاویان نژاد: کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری

سمت : عضو هیات علمی ومدیر گروه بیهوشی.  

r.kaviannezhad@kums.ac.ir