اعضای هیات علمی

 


نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

ندا خالدیان

کارشنای ارشد آموزش پرستاری


سی وی خانم خالدیان
 

 عکس خانم خالدیان

 

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

رسول کاویان نژاد

مراقبت های ویژه پرستاری

کارشناسی ارشد

 

سی وی کاویان نژاد

 
1

آدرس ایمیل :

kaviannezhad@kums.ac.ir

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی

cv

عکس

ابراهیم عزتی

پرستاری داخلی جراحی

کارشناسی ارشد

 

cv

 
1

آدرس ایمیل :