اداره آموزش

شکوه صادقی : کارشناس ارشد جامعه شناسی.

سمت : عضوهیات علمی وسرپرست اداره آموزش.