واحد سمعی و بصری

  واحد سمعی و بصری

این واحد دارای امکاناتی از قبیل: Caseکامپیوتر شامل 22 دستگاه نصب در کلیه کلاس ها، ویدئو پروژکتور به تعداد 25 دستگاه نصب در کلیه کلاس ها، لب تاب دستگاه، ویدئوپروژکتور سیار، ویژولایزر، دوربین فیلم برداری، دوربین عکاسی، میکروفن، پروژوکتور اسلاید، ضبط صوت، تلویزیون، ویدئوو فیلم های آموزشی می باشد.

وظایف

  1. جمع آوری اطلاعات مورد نیاز جهت تهیه طرح ها و فعالیت های آموزش سمعی و بصری
  2. انجام همکاری های لازم جهت انتخاب مدرسین دوره های آموزش سمعی و بصری
  3. اظهار نظر درباره موادی که به عنوان ابزار کار معلمین یا راهنمایان فرهنگی و متصدیان نمایش فیلم مورداستفاده قرار می گیرد
  4. شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی و نمایشگاههای سمعی و بصری به منظور آگاهی از پیشرفت های وسایل سمعی و بصری و پدیده های تازه سمعی و بصری
  5. همکاری در تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی در زمینه شناخت وسایل سمعی و بصری و کاربرد آنها
  6. برقراری ارتباط با واحدهای مطالعاتی و تحقیقاتی وزارت متبوعه و سایر وزارتخانه ها و موسسات دولتی به منظور آگاهی از نیازمندی های سمعی و بصری
  7. تشکیل دوره های آموزشی توجیهی جهت راهنمایان فرهنگی و سایر مسئولان مربوط

واحد سمعی و بصری دانشکده دارای امکانات زیر می باشد:

کیس کامپیوتر : 22 دستگاه نصب در کلیه کلاس ها.

ویدئو پرژکتور : 25 دستگاه نصب در کلیه کلاس ها.

لب تاب : 4 دستگاه

ویدئو پرژکتور سیار : 2 دستگاه.

ویژولایزر : 2 دستگاه.

دوربین فیلم برداری : 1 دستگاه.

دروبین عکاسی: 1 دستگاه

میکروفن :4 دستگاه

پرژکتور اسلاید : 1 دستگاه.

ضبط صوت : 1 دستگاه .

تلویزیون26 اینچ : 1 دستگاه.

تلویزیون 14 اینچ : 1 دستگاه.

ویدئو : یک دستگاه

فیلم آموزشی : 100 عدد.

فرهاد عسگری سمت : مسئول سمعی و بصری