خدمات

شهرام مقدم. سمت: مسئول خدمات دانشکده

شرح وظایف:

نظارت بر انجام امور مربوط به انتظامات

تعیین محل کار خدمتگزاران و نعیین ساعات کشیک نگهبانان

نظارت بر انجام خدمات عمومی ساختمانها از قبیل تامین روشنایی، سوخت،تلفن و غیره