حسابداری

حجت ا... اکبری- سمت: رئیس حسابداری

مهدی بیامرز - سمت: مسئول دریافت و پرداخت

سمیرا صفری- سمت: کارشناس رسیدگی

نمونه وظایف ومسئولیت ها:

  • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی در دفتر صدور برگه وانتقال آنها به دفاتر روزنامه ، معین ،اعتبارات و تعهدات ودفتر کل.
  • تهیه و تنظیم لیست حقوقی واعلامیه بانکی ، چک ، برگه های محاسباتی و کنترل حسا بهای مربوط به منظور رفع اختلاف.
  • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحسابها واسناد ومدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین ومقررات مالی.
  • انجام امور مربوط به تشخیص وتعیین سرفصل حساب ، تهیه تراز عملیات ، تهیه وتنظیم حساب ماهانه در موعد مقررو امضای آنها.
  • راهنمایی وکنترل کار حسابداران وتقسیم کار بین آنها وبررسی صورت حسابهای تنظیم شده .