معاونت اداری مالی

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: سروش گل

مدرک تحصیلی:  لیسانس

  رشته تحصیلی: پرستاری      

مسئولیت سازمانی:  سرپرست اداری - مالی دانشکده پیراپزشکی

 

سابقه مسئولیت های قبلی:  مدیر هنرستان بهیاری الوند، سرپرست اداره آموزش دانشکده داروسازی، رئیس امور اداری ومالی پردیس خودگردان دانشگاه

تلفن تماس: 38264023-083