معاونت اداری مالی

نام: پریوش

نام خانوادگی:  دادفریان

مدرک تحصیلی: کارشناسی    

  رشته تحصیلی: مامایی        

مسئولیت سازمانی:  معاون اداری - مالی دانشکده پیراپزشکی

 

سابقه مسئولیت های قبلی:  مدیر بیمارستان معتضدی، سوپروایزر بالینی بیمارستان معتضدی، قائم مقام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی

تلفن تماس: 38264023-083